Đầu cốt đồng có 3 loại chính: đầu cốt đồng, đầu cốt nhôm và đầu cốt vừa đồng lẫn nhôm.
Việt Phát cung cấp đầu cốt đồng đúc, đầu cốt đồng ống.

No products were found matching your selection.