Đầu cốt đồng có 3 loại chính: đầu cốt đồng, đầu cốt nhôm và đầu cốt vừa đồng lẫn nhôm.
Việt Phát cung cấp đầu cốt đồng đúc, đầu cốt đồng ống.

Showing all 2 results