Showing all 9 results

Dây bện đồng tiếp địa là đoạn dây đồng bện có bấm cốt 2 đầu dùng để tiếp địa thang máng cáp, tiếp địa tủ bảng điện, tiếp địa đường ray tàu…