Thanh cái mềm đồng lá, thanh nối đồng lá 400x100x10

Thanh cái mềm đồng lá, thanh nối đồng lá hay busbar đồng lá, Flexible busbar connector, Flexible copper connector kích thước 400x100x10. Sản phẩm Thanh cái mềm đồng lá, thanh nối đồng lá chuyên dùng để kết nối giữa các đầu cực máy biến áp có dòng lớn

error: Content is protected !!